Dlaczego Śnieżka łaknie krwi? Popkulturowe wariacje wampiryczne na temat Grimmowskiej baśni

Weronika Kostecka, Maciej Skowera

Jako mem – kulturowy replikator – baśń o Śnieżce ma wysoki potencjał wirusowy  w rozumieniu Jacka Zipesa. Badania prowadzone nad tym tekstem kultury wykazały  obecność kilkuset jego wersji na kilku kontynentach, przy czym najbardziej znany  wariant literacki to ten Grimmowski. W artykule koncentrujemy się na analizie  porównawczej wampirycznych wcieleń Śnieżki w trzech utworach literackich: opowia[1]daniach Snow, Glass, Apples (Szkło, śnieg i jabłka) Neila Gaimana (1994) i Red as Blood (Czerwona jak krew) Tanith Lee (1983) oraz powieści Blood and Snow (Krew i śnieg)  Rashelle Workman (2012). Wykazują one wyraźne powinowactwa z wariantem Grimmowskim: czy to na poziomie implicytnym, poprzez wykorzystanie skanonizowanych  przez tę wersję składników fabularnych, estetycznych itp., czy to eksplicytnym, poprzez  bezpośrednie wskazówki paratekstualne i metafikcjonalne. Podejmujemy zatem próbę  uzupełnienia stanu badań nad popkulturowymi wizerunkami wampira, a jednocześnie – wpisania się w nurt rozwijających się w naszym kraju studiów grimmologicznych.

DOI: 10.14746/por.2023.1.2
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
02.porownania.33.KOSTECKASKOWERA [pdf] [351 KB]