Reguły recenzowania

ZASADY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW W „PORÓWNANIACH"

1. Do recenzji przesyłane są teksty wstępnie zakwalifikowane przez redakcję „Porównań".

2. Proces recenzyjny nadzoruje redaktor naczelny, który powołuje dwóch polskich lub zagranicznych recenzentów-specjalistów w ramach danej dziedziny, którzy     niezależnie oceniają artykuł.

3. Recenzenci są powoływani przez naczelnego redaktora spoza jednostki, w której działa czasopismo i spoza której jest zatrudniony autor tekstu.

4. Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku na bazie formularza recenzji dostępnego na stronie www.porownania.amu.edu.pl.

5. Każda recenzja ma formę pisemną i musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku, bądź jej odrzuceniu.

6 Każda recenzja jest przesyłana do redakcji „Porównań" w formie elektronicznej i papierowej z odręcznym podpisem recenzenta.

7. W sytuacji, gdy artykuł otrzymuje dwie wykluczające się recenzje (jeden z recenzentów podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu), powołany zostaje superrecenzent, którego opinia ma wartość rozstrzygającą.

8. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

9. Redakcja ujawnia treść recenzji autorom, a - jeśli wymaga tego recenzent (recenzenci) - po ustosunkowaniu się autorów do uwag recenzentów, odsyła artykuł recenzentom do ich ponownej akceptacji.

10. Na stronie internetowej pisma, redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z „Porównaniami".

11. Redakcja uznaje "ghostwriting" i "guest authorship" za rażący przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie przypadki takich praktyk będą demaskowane i podawane do wiadomości publicznej a także zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, instytucjom finansującym naukę, ministerstwu właściwemu do spraw nauki).

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
review form Porownania [docx] [17 KB]
formularz recenzji Porownania [docx] [30 KB]