Inna polityka pamięci

Recenzowana w artykule książka, Perceptions of Society in Communist Europe. Regime Archives and Popular Opinion, została napisana w ramach długoterminowego grantu, kierowanego przez Muriel Blaive, redaktorkę naukową publikacji. Zawiera analizę porównawczą historii komunizmu w Czechosłowacji oraz – w mniejszym zakresie – w innych krajach bloku wschodniego: pojedyncze artykuły dotyczą Polski, Węgier, Rumunii, Bułgarii i NRD. Uzupełnia stan badań nad komunizmem analizowanym z perspektywy transnarodowej i pomaga zrozumieć doświadczenie, które było udziałem kilku generacji Europejczyków. Autorka szkicu podkreśla wysoki poziom publikacji i jej nowatorstwo w zakresie oparcia naukowego wnioskowania na doświadczeniach potocznych obywateli bloku wschodniego.

DOI: 10.14746/por.2021.1.23
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
23 Budrowska [pdf] [171 KB]