Literary Internet: Online Criticism and Literary Communication

Elżbieta Winiecka

Artykuł poświęcony jest przemianom komunikacji literackiej w Internecie. Autorka opisuje, jak zmienia się krytyka literacka i jej rola w medium wirtualnym, wskazuje na głębokie zmiany kulturowe będące efektem rozwoju form komunikacji w mediach społecznościowych. Charakteryzuje również przekształcenia literatury, którym podlega ona w Internecie. Za sprawą nowych mediów narodziły się i rozwijają nowe gatunki literackie, ale również sama literatura zmienia swój status, przybierając często charakter hybrydyczny, lokując się na pograniczu sztuki słowa i mediów audiowizualnych. Zachodzące przemiany nie stanowią przy tym zagrożenia dla literatury drukowanej, są natomiast wyrazem siły oddziaływania Internetu na komunikację literacką oraz jej uczestników. Niezbędne są rezygnacja z łatwego wartościowania zachodzących procesów i skupienie się na ich rzetelnym opisie, analizie i interpretacji jako nowej, mało znanej części poszerzającego się pola literackiego.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
15 Winiecka [pdf] [209 KB]