Rewolucja i pustka. Tekstualizacja tradycji w "Małym palcu Buddy" Wiktora Pielewina

Nakoneczny, Tomasz

Abstrakt:

Artykuł zawiera rozważania na temat Małego palca Buddy (znanego w Rosji jako Czapajew i Pustka) Wiktora Pielewina, jednej z najsłynniejszych powieści rosyjskiego postmodernizmu, a w szczególności na temat związków tego dzieła z mitem Wasilija Czapajewa jako kultowego bohatera sowieckiego. Autor artykułu ukazuje różne aspekty mitu Czapajewa oraz sposoby jego dekonstrukcji w powieści Pielewina. Ten ostatni jawi się w  świetle podjętych rozważań jako twórca sprowadzający tradycję, rosyjską w ogólności, a sowiecką w szczególności, do roli atrakcyjnego źródła pisarskiej autokreacji.

 

 

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 9 01 22 [pdf] [604 KB]