Dyskurs maskulinistyczny literaturze ukraińskiej XX i początku XXI wieku. Wybrane aspekty projektu badawczego

Agnieszka Matusiak

Prezentowany tekst stanowi propozycję syntetycznego i wieloaspektowego zbadania i opisania wpływu modernistycznych i postmodernistycznych strategii dyskursu maskulinistycznego na konceptualizację i introwertyzację ukraińskiej tożsamości narodowo-kulturowej kreowanej na łamach literatury ukraińskiej XX – początku XXI wieku. Autorka artykułu uważa, iż maskulinizm w nowożytnej literaturze ukraińskiej, rozumiany przez nią jako transgresyjny typ dyskursywnej krytycznej samoświado- mości intelektualnej, bazującej zarówno na wartościach duchowych, jak i cielesnych, ukierun- kowany jest na świadomy proces tworzenia postkolonialnego ukraińskiego charakteru narodowego oraz postkolonialnej ukraińskiej kultury i literatury narodowej, zabezpieczanych narodowym instynktem samoobrony.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Matusiak [pdf] [280 KB]