Rafał Koschany

Rafał Koschany – prof. UAM dr hab., kierownik Zakładu Semiotyki Kultury w Insty- tucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor naczelny kwartalnika „Kultura Współczesna. Teorie – Interpretacje – Praktyka”. Swoje zainteresowania badawcze skupia na teorii interpretacji, pograniczu lite- raturoznawstwa i filmoznawstwa, kulturowych studiach miejskich oraz edukacji kulturowej. Autor książek Przypadek. Kategoria artystyczna i literacka w literaturze i filmie (2006, 2 wyd. 2016) i Zamiast interpretacji. Między doświadczeniem kinema- tograficznym a rozumieniem filmu (2017), a także licznych artykułów publikowanych w czasopismach naukowych oraz tomach zbiorowych. Współredaktor kilku książek, m. in.: Horyzonty interpretacji. Wokół myśli Paula Ricoeura (2003), Fenomen słowa (2009), Musical. Poszerzanie pola gatunku (2013), Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie (2019), Republika musicali. Historia – gatunek – interpretacje) (2020).

E-mail:
koschany@amu.edu.pl
ORCID:
0000–0002–9343–9885
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
11 Koschany [pdf] [240 KB]