Postmodernizm – A New Russian Interpretation

Nakoneczny, Tomasz

Review of book: A. V. Rykov, Postmodernizm kak „radikalnyj konservatizm”. Problema chudožestvenno-teoretičeskogo konservatizma i amerikanskaja teorija sovremennogo iskusstwa 1960-1990-ch godov. Sankt-Petersburg 2007, pp. 376.


ISSN: 1733-165X

ISSN: 1733-165X
Article Title Type Size
Nakoneczny T. rec. [pdf] [57 KB]