Comparis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Informacje dla autorów Przygotowanie tekstu do druku
Email Drukuj PDF

PRZYGOTOWANIE TEKSTU DO DRUKU


Redakcja półrocznika "Porównania" prosi o dołączenie do tekstów streszczeń artykułów w języku polskim i angielskim o objętości do 100 słów wraz ze słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim (nie więcej niż 6) i notą o Autorze (do 80 słów).

Teksty należy zapisywać w formacie .doc.

Tekst powinien być pisany czcionką Times New Roman, 12 punktów, przy zastosowaniu interlinii 1,5.

Cytat dłuższy niż trzywersowy wyróżniamy czcionką 10 pkt. Posługując się cytatem wewnątrz cytatu, stosujemy zwykły cudzysłów.


Wymieniając daną osobę (postać) w tekście po raz pierwszy, stosujemy pełny zapis imienia i nazwiska (np. Adam Mickiewicz);


Zaznaczając miejsca opuszczone w cytacie, stosujemy nawias kwadratowy: [...]


ZAPIS BIBLIOGRAFICZNY

Redakcja półrocznika "Porównania" uprzejmie prosi o przygotowanie artykułów naukowych w zgodzie z bibliograficznym wzorem Modern Language Association (MLA Style). Opiera się on na dwuelementowym systemie cytowania: podawaniu źródeł w tekście głównym oraz alfabetycznej liście cytowanych prac, którą zamieszcza się na końcu artykułu naukowego. Przypisy dolne stosowane są wyłącznie do merytorycznych uzupełnień tekstu głównego.


  1. Cytowanie źródeł w tekście:


Cytowanie w tekście głównym składa się z nazwiska autora oraz numeru strony w nawiasie okrągłym:

(Kowalski 23)

Jeśli w tekście cytowane jest więcej niż jedno źródło tego samego autora, dla rozróżnienia podajemy datę jego publikacji, a przed numerem strony wstawiamy dwukropek:

(Kowalski 1990: 23)

(Kowalski 1994: 124)

Jeśli cytowane źródło posiada dwóch lub trzech, ich nazwiska wymienia się po przecinku:

(Kowalski, Malinowski 23)

Jeśli cytowane źródło posiada więcej niż trzech autorów, zapis przyjmuje następujący kształt:

(Kowalski et al. 23)

W przypadku źródeł pozbawionych autorstwa (np., stron internetowych), w tekście głównym umieszcza się następującą informację:

(Tytuł dokumentu, źródło elektroniczne)

W przypadku cytowania źródła za innym źródłem, należy podać informację o źródle pierwotnym:

(cyt. za: Malinowski 23-32)

  1. Bibliografia załącznikowa:


Listę cytowanych prac umieszcza się na osobnej stronie na końcu artykułu naukowego. Obowiązuje porządek alfabetyczny nazwisk autorów lub tytułów prac, jeśli źródła nie posiadają autorów. Tytuł zapisywany jest kursywą. Nie stosuje się łacińskich sformułowań w rodzaju: idem, eadem oraz ich polskich odpowiedników.


Monografia:

Hutnikiewicz, Artur. Młoda Polska. Warszawa: PWN, 2000.

Joyce, James. Ulisses. Przeł. Maciej Słomczyński. Kraków: Znak, 1999.


Monografia dwóch lub trzech autorów:

Kowalski Sergiusz, Tulli Magdalena. Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści. Warszawa: W.A.B., 2001.

Monografia trzech i więcej autorów:

Labuda Gerard et al. Historia Pomorza. Tom 1. Cz. 1. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1969.

Praca zbiorowa:

Prokop Jan, Sławiński Janusz, red. Liryka polska. Interpretacje. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria, 2001.

Artykuł w tomie zbiorowym:

Głowiński, Michał. "Metafora, demetaforyzacja, konteksty". Studia o metaforze. T. 2. Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, 1983. S. 43-56.

Barańczak, Stanisław. "E.E.: The Extraterritorial". Breathing under Water and Other East European Essays. Harvard University Press, 1990. S. 20-37.

Artykuł w czasopiśmie:

Dąbrowski, Mieczysław. "Wśród stereotypów polskości i niemieckości. Rudnicki i Załuski". Porównania 6 (2009). S. 211-224.

Anna Zelenková, "Studia Wschód-Zachód w kontekście współczesnej komparatystyki". Przeł. Adam F. Kola. Porównania 6 (2009). S. 39-45.

Źródło internetowe: datę wejścia na cytowaną stronę internetową poprzedza się określeniem "Web":

Lipatow, Aleksander. "Historia literatury w świetle nowych propozycji teoretycznych". 2008. Web. 16.02.2015. 

Artykuł z prasy:

Błoński, Jan. "Biedni Polacy patrzą na getto". Tygodnik Powszechny 2 (1987).

Dunin-Wąsowicz, Paweł. "Poszukiwacze zaginionej idei". Gazeta Wyborcza 281 (1998).


Film:

Pan Tadeusz. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Visio Film, 1999.


Zapisy źródeł podanych w cyrylicy w odniesieniach w tekście oraz w bibliografii załącznikowej powinny być zamieszczone w transliteracji. Przy zapisie zagranicznej bibliografii stosuje się niniejszą normę bibliograficzną.

 

PolskiEnglish