Comparis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Informacje dla autorów Reguły recenzowania

ZASADY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW W "PORÓWNANIACH"


1. Do recenzji przesyłane są teksty wstępnie zakwalifikowane przez redakcję "Porównań".

2. Proces recenzyjny nadzoruje redaktor naczelny, który powołuje dwóch polskich lub zagranicznych recenzentów-specjalistów w ramach danej dziedziny, którzy     niezależnie oceniają artykuł.

3. Recenzenci są powoływani przez naczelnego redaktora spoza jednostki, w której działa czasopismo i spoza której jest zatrudniony autor tekstu.

4. Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku na bazie formularza recenzji dostępnego na stronie www.porownania.amu.edu.pl.

5. Każda recenzja ma formę pisemną i musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu publikacji do druku, bądź jej odrzuceniu.

6 Każda recenzja jest przesyłana do redakcji "Porównań" w formie elektronicznej i papierowej z odręcznym podpisem recenzenta.

7. W sytuacji, gdy artykuł otrzymuje dwie wykluczające się recenzje (jeden z recenzentów podejmuje decyzję o odrzuceniu artykułu), powołany zostaje superrecenzent, którego opinia ma wartość rozstrzygającą.

8. Recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

9. Redakcja ujawnia treść recenzji autorom, a - jeśli wymaga tego recenzent (recenzenci) - po ustosunkowaniu się autorów do uwag recenzentów, odsyła artykuł recenzentom do ich ponownej akceptacji.

10. Na stronie internetowej pisma, redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z "Porównaniami".

11. Redakcja uznaje "ghostwriting" i "guest authorship" za rażący przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie przypadki takich praktyk będą demaskowane i podawane do wiadomości publicznej a także zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, instytucjom finansującym naukę, ministerstwu właściwemu do spraw nauki).

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (formularz recenzji - Porównania.docx)formularz recenzji - Porównania.docx 30 Kb
Download this file (review form - Porównania.docx)review form - Porównania.docx 16 Kb
 

PolskiEnglish