Comparis

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Recenzenci „Porównań”

Recenzenci "Porównań"/ Reviewers of "Comparisons"Bartosz A w i a n o w i c z

Mieczysław B a l o w s k i

Mária B á t o r o v á

Per-Arne B o d i n

Włodzimierz B o l e c k i

Jerzy B o r o w c z y k

Grzegorz B u b a k

Grażyna B o r k o w s k a

Bartłomiej B r z e z i ń s k i

Joanna C z a p l i ń s k a

Przemysław C z a p l i ń s k i

Kornelia Ć w i k l a k

Elżbieta D ą b r o w i c z

Mieczysław D ą b r o w s k i

Tomasz D e r l a t k a

Josef D o l i s t a

Helena D u ć - F a j f e r

Davor D u k i ć

Agnieszka G a j e w s k a

Ján G b ú r

Barbara G i e r s z e w s k a

Hanna G r z e s z c z u k-B r e n d e l

Ewa G u d e r i a n-C z a p l i ń s k a

Bogdan H a l c z a k

Dorota H e c k

Łucja I w a n c z e w s k a

Agnieszka J a n i e c – N y i t r a i

Bogumiła K a ni e w s k a

Peter K a š a

Marta K a r a s i ń s k a

Magdalena K o c h

Dorota K o ł o d z i e j c z y k

Halina K o r b i c z

Izabela K o w a l s k a-P a s z t

Koichi K u y a m a

Ewa K r a s k o w s k a

Krzysztof Maciej K r a s u s k i

Jaroslav K u s n i r

Michał K u z i a k

Anna Le g e ż y ń s k a

Grzegorz L e s z c z y ń s k i

Jakub L i p s k i

Tomasz L i s o w s k i

Leszek M a ł c z a k

Libor M a r t i n e k

Agnieszka M a t u s i a k

Katarzyna M e l l e r

Maciej M i c h a l s k i

Małgorzata M i k o ł a j c z a k

Katarzyna M r o c z k o w s k a-B r a n d

Alexander M u š i n k a

Sylwia N o w a k - B a j c a r

Dominika O r a m u s

Lajos P á l f a l v i

Agnieszka P a t e r s k a-K u b a c k a

Grzegorz P e ł c z y ń s k i

Eliza P i e c i u l-K a r m i ń s k a

Dariusz P n i e w s k i

Jarosław P o l i s z c z u k

Diana P o s k u t a-W ł o d e k

Malgorzata P r a c z y k

Rafał T. P r i n k e

Judith R e i m a n n

Mykoła R i a b c h u k

Anna S a i g n e s

Wolfgang S c h l o t t

Ludmiła S i r y k

Dorota S k o t a r c z a k

Dariusz S k ó r c z e w s k i

Małgorzata S o b c z y k

Marié S o b o t k o v á

Danuta S o s n o w s k a

Tadeusz S u c h a r s k i

Agata S t a n k o w s k a

Leszek S z a r u g a

Piotr Ś n i e d z i e w s k i

Zofia T a r a j ł o - L i p o w s k a

Ałła T a t a r e n k o

Ewa T h o m p s o n

Dorota T u b i e l e w i c z - M a t t s s o n

Zuzana V a g o v á

Marek W a s i l e w s k i

Oksana W e r e t i u k

Lidia W i ś n i e w s k a

Alois W o l d a n

Monika W o l t i n g

Maciej W r ó b l e w s k i

Anna W y p y c h-G a w r o ń s k a

Anna Z e i d l e r-J a n i s z e w s k a

Anna Z e l e n k o v á

Tomasz Z a r y c k i

Anna Z e l e n k o v á

Miloš Z e l e n k a

Estera Ż e r o m s k a

Arkadiusz Ż y c h l i ń s k i 

PolskiEnglish